§ 1. Postanowienia ogólne

Terminy użyte poniżej mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Serwis – serwis internetowy o nazwie „Królowie Szkoleń” działający pod adresem https://krolowieszkolen.pl
 3. Usługodawca – Fundacja Trading Jam z adresem siedziby: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000616238
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która uzyska dostęp do Serwisu
 5. Szkoleniowiec – osoba oferująca lub sprzedająca (w imieniu własnym lub działając na rzecz innego podmiotu gospodarczego) usługi w postaci kursów, szkoleń, konsultacji, mentoringu, doradztwa, podglądu do rachunku inwestycyjnego itp. w zakresie inwestycji finansowych na giełdzie, rynku forex lub w kryptowaluty

§2. Rodzaje i zakres usług

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz zakres praw i obowiązków Użytkowników i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnianie nieodpłatnego Serwisu, umożliwiającego Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów, grafik, komentarzy i materiałów audiowizualnych.
 3. Usługodawca świadczy między innymi następujące usługi:
  – publikowanie informacji pochodzących ze źródeł powszechnie dostępnych w sposób uporządkowany i skategoryzowany na temat szkoleniowców i oferowanych przez nich usług;
  – umożliwianie Użytkownikom zamieszczania komentarzy/opinii na temat szkoleniowców i oferowanych przez nich usług.
 4. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu i dodawać komentarze.
 5. Żadne z publikowanych w Serwisie treści:
  – nie stanowią porad, wskazówek inwestycyjnych, ani porad jakiegokolwiek innego rodzaju i nie mogą być jako takie traktowane, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Użytkowników;
  – nie stanowią reklamy żadnych usług, produktów ani serwisów, nie zawierają lokowania produktów i nie mogą być jako takie traktowane
 6. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za korzystanie z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z wykorzystaniem treści zamieszczonych w Serwisie. Wszelkie ryzyko związane z  korzystaniem z  Serwisu, a  w  szczególności z  używaniem i wykorzystywaniem treści umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik korzystający z usług Serwisu.
 8. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

§3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez każdego z Użytkowników jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies zamieszczonej w Serwisie.
 3. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 5. Każdy komentarz Użytkownika będzie oznaczony jego podpisem (nickiem) i adresem e-mail.
 6. Użytkownicy przy zamieszczaniu komentarzy zobowiązani są dostosować się do poniższych zasad:
  – Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających polskie prawo, ułatwiających jego łamanie lub zachęcających do takiego działania;
  – Zabronione jest publikowanie wpisów obraźliwych względem innych Użytkowników Serwisu lub innych osób i podmiotów, w tym w szczególności zabronione jest  zamieszczanie wpisów: oszczerczych, napastliwych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, wolność obywatelską, zawierających oskarżenia o popełnienie przestępstwa;
  – Zabronione jest publikowanie wpisów propagujących, popierających i/lub głoszących: nietolerancję wobec jakiejkolwiek  grupy społecznej lub konkretnych osób, przemoc, nienawiść czy jakąkolwiek dyskryminację w tym dyskryminację na tle rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
  – Zabronione jest prowokowanie innych Użytkowników w celu wywołania ich negatywnej reakcji wobec innych osób  (tzw. trollowanie);
  – Zabronione jest umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne i niekomercyjne, produkty, usługi czy jakiekolwiek inne strony internetowe oraz promowanie jakichkolwiek usług i produktów własnych lub podmiotów trzecich;
  – Zabronione jest publikowanie w Serwisie materiałów (tekstowych, graficznych, audiowizualnych) wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem;
  – Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów: tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Użytkownik nie posiada licencji lub co do których posiadacz praw autorskich nie wyraził zgody na publikację;
  – Zabronione jest umieszczanie w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań;
  – Komentarze mogą dotyczyć wyłącznie oferowanych przez szkoleniowców usług;
  – Zabronione jest umieszczanie komentarzy anonimowo lub pod fikcyjnym podpisem (nickiem) przez szkoleniowców oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami i informacjami.
 7. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  – urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  – połączenie z Internetem,
  – dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  – włączona obsługa skryptów JavaScript,
  – włączona obsługa plików Cookie
 8. Użytkownicy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
 9. Zabronione jest podejmowanie osobiście lub przy użyciu oprogramowania, jakichkolwiek działań powodujących lub mogących spowodować nieprawidłowe działanie lub zakłócenia w działaniu Serwisu, w tym w szczególności:
  – jakakolwiek ingerencja w kod źródłowy lub oprogramowanie i konfigurację serwera Serwisu;
  – nadmierne obciążenie serwera Serwisu;
  – uszkodzenie lub zablokowanie działania Serwisu.

§ 4. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Informacja o wprowadzeniu zmiany zostanie w sposób wyraźny wskazana w dokumencie Regulaminu i będzie ona dostępna przez uzasadniony okres czasu po wprowadzeniu zmiany.

§ 5.Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Usługodawcą w sprawach związanych  z działalnością Serwisu, możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Usługodawca jest wyłącznym dysponentem Serwisu i ma prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie oraz do całkowitego lub częściowego –  czasowego lub na stałe – wyłączenia Serwisu – w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym jego Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu Serwisu.
 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania komentarza, a już opublikowany usunąć, jeżeli jest on sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku usunięcia komentarza Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną poprzez zamieszczenie przez niego komentarza w Serwisie, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie informacji nieprawdziwych, ujawnienie tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 8. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 9. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 10. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.