Kto jest zaangażowany w projekt Mr Advice?

Projekt Mr Advice tworzą:

  • Adam (aka Aaron) – CEO Mr. Advice 
  • Adrian Garbowski 
  • Przemek Pawlak 
  • Łukasz Pacholski

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here