Radosław Rygielski jako główna persona społeczności „Instytutu Kryptografii” posiada siatkę współpracujących influencerów, szkoleniowców i innych osób związanych z szeroko pojętą sferą biznesu. Do osób ściśle współpracujących z Radosławem Rygielskim, należą:

  • Piotr Michalak (Instytut Kryptografii)
  • Daniel Jankowski (Instytut Kryptografii)
  • Phil Konieczny (Instytut Kryptografii)
  • Karol Kiełtyk (Instytut Kryptografii)
  • Krzysztof Surgut (Instytut Kryptografii)
  • Kamil Gancarz (Instytut Kryptografii)
  • Marek Śledziński (Instytut Kryptografii)

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here